Rozpočítavanie

Rozpočítavanie vykurovacích nákladov a teplej vody je v súčasnosti nevyhnutnosťou pre všetkých vlastníkov bytov, nebytových a spoločných priestorov.

V rozpočítavaní vykurovacích nákladov podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) má naša spoločnosť dlhoročnú skúsenosť. Rozpočítavanie vykurovacích nákladov, odpočty tepla a vody robíme na území celého Slovenska. Rozpočítavanie spracovávame programom Teplo & Voda , špeciálne na to určeným, ktorý je v plnom súlade s vyhláškou č. 630/2005 Z.z. a jej novelizáciou vyhláškou č. 358/2009 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Popri službe rozpočítavania vykurovacích nákladov podľa pomerových rozdeľovačov (PRVN) robíme tiež montáž elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), pasportizáciu bytových jednotiek, montáž vodomerov s aj bez elektronických rádiových modulov. 

Čo by malo vyúčtovanie obsahovať:

Základné údaje, ktoré musia byť vo vyúčtovaní, sú uvedené vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 630/2005 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla. 

Podrobné vyúčtovanie musí obsahovať údaje o rozpočítavaní množstva dodaného tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody, zvlášť za objekt rozpočítania, ktorým je zvyčajne bytový dom, a zvlášť pre konečného spotrebiteľa.

Rozpočítavanie dodaného tepla na vykurovanie:

Cena dodávaného tepla do bytového domu sa skladá z dvoch zložiek, z variabilnej a fixnej:

Vo variabilnej zložke ceny tepla (€/kWh) sú premietnuté náklady, ktoré dodávateľ tepla vynaloží na nákup prvotných energetických surovín použitých na výrobu tepla.

Fixnú zložku ceny tepla (€/kW) tvoria  osobné náklady a ďalšie finančné náklady, ktoré súvisia so správou prevádzky tepelného hospodárstva. Sú to tiež  odpisy hmotného a nehmotného majetku zariadení na výrobu a rozvod tepla a náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla.

Sčítaním variabilných a fixných nákladov dostaneme celkové náklady na vykurovanie v bytovom dome.

Údaje o rozpočítavaní spotrebovaného tepla na byt:

Celkové náklady na vykurovanie sa ďalej v dome delia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka nákladov na teplo sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu. Vyhláška ÚRSO ju stanovuje na 60 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. Spotrebnú zložku predstavujú náklady na teplo rozpočítané pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov (PRVN). Vyhláška ÚRSO ju stanovuje na 40 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. Tento stanovený pomer si môžu vlastníci dohodnúť aj inak. 

Rozpočítavanie tepla na prípravu teplej vody:

Keď je príprava teplej vody zabezpečovaná iba pre Váš dom, rozpočítavajú sa Vám všetky náklady na teplo spojené s jej prípravou.

V prípadoch, keď je príprava teplej vody zabezpečovaná pre viacero odberateľov (domov) a dodávateľ tepla zabezpečil meranie množstva teplej vody na odbernom mieste na vstupe do domu, podiel celkových nákladov na prípravu teplej vody v mieste jej prípravy pre Váš dom sa určí z pomeru nameranej spotreby na Vašom odbernom mieste k celkovému súčtu nameraných množstiev teplej vody na všetkých odberných miestach.

Náklady za teplo v teplej vode pre bytový dom sa delia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom pre každý byt v bytovom dome. Tvorí ju 10 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom. Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere upravenej spotreby vody v m3 nameraných na vodomere v byte k súčtu upravených nameraných spotrieb všetkých vodomerov teplej vody v bytovom dome. Tvorí ju 90 % nákladov za teplo v teplej vode pre bytový dom.

Vyúčtovanie musí správca alebo vlastník bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov doručiť vlastníkom alebo nájomcom bytov najneskôr k 31. máju nasledujúceho roka.